Terms and Conditions

De Hooimadam wordt geleverd door O.M.A.
O.M.A. vof is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82843848 en is gevestigd aan Planetenlaan 17, 9405PA te Assen.
Telefoonnummer: 06-199 222 79
Email: info@hooimadam.nl
BTW nummer: NL.8626.254.15.B01

Artikel 1 – bestelling en totstandkoming overeenkomst
Indien u een bestelling in onze online winkel heeft geplaatst, bevestigen wij de ontvangst van deze bestelling direct door middel van een e-mail. Uw bestelling wordt als geplaatst beschouwd zodra deze is betaald. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van O.M.A vof.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, delen we dit gemotiveerd mee binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de bestelling.
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 2 – Levering en verzendkosten
Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 5 dagen te leveren. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen (bestelling tijdelijk niet op voorraad of uitverkocht) of is er om een andere reden vertraging dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling zonder kosten te annuleren. Reeds ontvangen betalingen worden binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.
De verzendkosten die in rekening worden gebracht staan vermeld op de webshop en bij uw bestelling.
Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende of verzekerde verzending).

Artikel 3 – Retourzenden en/of ruilen
U bent gerechtigd om binnen 7 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
Heeft u de bestelling reeds betaald dan zal het totale aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.
Na de periode van 7 werkdagen is de koop definitief en kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document. In geval van retournering na de gestelde termijn van 7 werkdagen wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 7 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening.
Voor toezending van de nieuwe artikelen brengen wij opnieuw verzendkosten in rekening.
Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk of per e-mail te melden.

Artikel 4 – Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade, behoudens en voor zover wij als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel hebben gehad dat we bij correcte nakoming niet zouden hebben gehad.
Het is niet toegestaan om de Hooimadam na te maken. De Hooimadam wordt internationaal beschermd door het merk- en modelrecht.

Artikel 6 – Privacy statement
Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt. Hierbij kunt u denken aan een incassoprocedure.

Artikel 7 – Geschillen
Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Meldt een klacht zo snel mogelijk, bij voorkeur schriftelijk of per email via info@hooimadam.nl of het contactformulier op de website. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 8 – Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing.